Turnieje: Zasady i galeria s?aw


 Topic: Turnieje: Zasady i galeria s?aw
Users reading this topic: There are no members reading this topic.
This topic was closed by jaqoob 
  Posted on April 6, 2010 11:14
jaqoob
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 161
Joined on:
July 28, 2007
#1
Zasady oraz wymagania co do turniejw w Poland

I. Uwagi oglne

1.Organizator(lub organizatorzy, wszyscy, nie tylko jeden) musz?:
-mie? conajmniej roczny sta? w n-a
-powinien by? osob? b?d?c? w stanie prowadzi? turniej i w razie jakich? nieporozumie?/k?tni/narzeka? powinien umie? zachowa? si? odpowiedzielnie. Nieodpowiedzielne zachowanie organizatora(nie tylko w temacie turnieju, ale gdziekolwiek na N-B) mo?e skutkowa? zamkni?ciem i anulowaniem turnieju w dowolnej jego fazie.
2.Turniej
-jest dla conajmniej 32 osb
-ma jasno okre?lone zasady, jeszcze przed jego rozpocz?ciem
3.Temat turnieju
-powinien zawiera? wszelkie informacje o turnieju oraz grafik? zaraz po jego otwarciu
-je?li turniej ma mie? zapisy, powinny si? one znajdowa? w temacie turnieju(brak osobnego tematu).
-nazwa tematu ma by? nazw? turnieju i nie mo?e ulega? zmianie po jego otwarciu
-powinien by? przegl?dany przez organizatora codziennie/aktualizowany mo?liwie cz?sto(ze 2x na tydzie? na wystarczy)
-[uwaga do uczestnikw]Temat turnieju jest miejscem komunikacji mi?dzy graczami, co nie oznacza ?e ma tam panowa? ?mietnik. Na mecze mo?na si? umwi? za po?rednictwem pm-w/komunikatorw internetowych itp.

II. Zg?oszenie turnieju

Aby turniej mg? w ogle si? zacz??, wpierw musi zosta? zg?oszony i zaakceptowany. Aby zg?osi? turniej nale?y wys?a? pm-a do moderatora sekcji, zawieraj?cego informacje o:
-nazwie turnieju
-organizatorach
-ilo?ci uczestnikw
-sposobie selekcji zg?oszonych uczestnikw
-rozpisce ka?dej z rund turnieju, planowanym czasie trwania turnieju. Uwaga! Turniej ktry przekroczy czas o wi?cej ni? 2- tygodnie, zostanie zamkni?ty i anulowany. Z kolei turniej, dla ktrego zostanie zg?oszony zbyt d?ugi czas trwania(np. 2 miesi?ce na 32-osobowy) ma spore szanse na odrzucenie.
-wszelkich zasadach w turnieju, obowi?zkowo: dotycz?cych zg?aszania nieaktywno?? przeciwnika, zasad odno?nie glitch/bug, jasno sformu?owanych ogranicze? odno?nie dru?yn (nawet je?li "Nie ma ogranicze?", nalezy o tym napisa?) a tak?e wszystkich innych zasad, w sytuacjach spornych np. awansu do kolejnej rundy w przypadku takiej samej ilo?ci punktw w grupie

III. Akceptacja/odrzucenie turnieju
1.Moderator, je?li zaakceptuje turniej
-umieszcza odpowiednie informacje w specjalnym temacie('Turnieje rozgrywane, rezerwacje i galeria s?aw'). W temacie tym dokonuje rwnie? wszelkich zmian statusu zg?oszonego turnieju.
-je?li ?aden turniej nie jest rozgrywany i ?aden nie jest czekaj?cy, z regu?y zezwala na rozpocz?cie zg?oszonego turnieju
-je?li jest rozgrywany jaki? turniej- umieszcza go na li?cie turniejw oczekuj?cych.
2.Moderator, je?li odrzuci turniej, wysy?a pm-a do organizatora z przyczyn? odrzucenia. Przyczyn? odrzucenia mo?e by? rwnie? brak miejsca w kolejce turniejw oczekuj?cych.
3.Moderator ma prawo do zmiany kolejno?ci oczekuj?cych turniejw/cofni?cia akceptacji turnieju.

IV. Limit turniejw

1. 32-osobowe: 1 rozgrywane+2 oczekuj?ce
2. 33-64 osb: 1 rozgrywany+1 oczekuj?cy
3. Wi?ksze ni? 64-osobowe: 1 rozgrywany+1 oczekuj?cy
4. Turnieje klanowe: 1 rozgrywany

Moderator mo?e tymczasowo zwi?kszy? ilo?? turniejw organizowanych/oczekuj?cych - ale na og? tego nie zrobi.
There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who not.
  Posted on April 6, 2010 11:14
jaqoob
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 161
Joined on:
July 28, 2007
#2
Galeria s?aw:

Link do starej galerii: Tutaj

Nowa galeria:

World Matrial Arts Tournament
Organizator: Nakuls
Ilo?? uczestnikw: 64
Zwyci?zca: Gremlin22

Poland's All Stars Tournament
Organizator: NejisRocks
Ilo?? uczestnikw: 64
Zwyci?zca: Nakuls
There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who not.
LiteQ, mukanle, Tragicksz.
Admins online: 0 - Global moderators online: 0 - Moderators online: 0 - Members online: 3