Topic:
Users reading this topic: There are no members reading this topic.
This topic was closed by jaqoob 
  Posted on March 7, 2010 14:06
jaqoob
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 161
Joined on:
July 28, 2007
#1
Uwaga! Na tym forum organizowane s? turnieje dla 4-32 osób. Turnieje wi?ksze mog? by? organizowane jedynie na g?ównym forum Poland, przy spe?nieniu odpowiednich wymaga?(akceptacji turnieju przez moderatora).

Istotne uwagi:

-Zbaczanie z tematu (off topic) b?dzie traktowane z przymru?eniem oka, o ile postów niezwi?zanych z tematem nie b?dzie wi?cej ni? tych dotycz?cych turnieju; angielskie posty(albo takie w których brak s?ów/zwrotów po polsku) b?d? kasowane zamiast by? karane.
-Turnieje mo?na robi? bez wcze?niejszych rezerwacji i ka?dy ma do tego prawo o ile b?dzie to turniej po polsku i dla polaków, lub obcokrajowców w?adaj?cych biegle naszym j?zykiem. Warto jednak zauwa?y?, ?e ?aden z turniejów rozegranych tutaj nie b?dzie wpisany go galerii s?awy- je?li chcecie by? tam wpisani, grajcie w 'rezerwowanych turniejach'.
-Nikt nie mo?e w danym momencie by? organizatorem wi?cej ni? jednego turnieju.
-Moderatorzy maj? prawo odebra? okresowo lub na sta?e prawo organizowania turniejów w tym podforum dla danego u?ytkownika, o ile uznaj? to za s?uszne/ za niezb?dn? kar?.
-Moderatorzy mog? równie? odebra? prawo do uczestniczenia w turniejach organizowanych w tym podforum, jak równie? do pisania w nim, o ile uznaj? to za s?uszne.

Maksymalny okres zako?czenia turnieju oraz inne wymagania:

Turnieje 4-osobowe: 24 godziny
Turnieje 8-osobowe: 72 godziny
Turnieje 16-osobowe: 2 tygodnie

Turnieje 17-32 osób:

Zak?adaj?c taki turniej, organizator musi jasno okre?li? jego zasady, zak?adany czas trwania(nie wi?kszy ni? 6 tygodni), oraz oczywi?cie, ilo?? zawodników. Taki turniej mo?e ruszy? od razu, ale ci?gle wymaga jeszcze akceptacji- pojedynczego postu moderatora w temacie- w sytuacji gdy z jakich? powodów turniej zostanie odrzucony, temat zostaje zamkni?ty.

Obecne zasady s? jedynie zasadami startowymi i mog? ulec zmianom, s? silniejsze w tej sekcji ni? inne zasady, przy czym nale?y pami?ta?, ?e w sytuacjach nie opisanych w tych zasadach obowi?zuj? zasady sekcji Poland/zasady ogólne Naruto-Boards.
There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who not.
myy123.
Admins online: 0 - Global moderators online: 0 - Moderators online: 0 - Members online: 1