Topic:
Users reading this topic: There are no members reading this topic.
This topic was closed by jaqoob 
  Posted on March 7, 2010 14:06
jaqoob
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 161
Joined on:
July 28, 2007
#1
Uwaga! Na tym forum organizowane s? turnieje dla 4-32 osób. Turnieje wi?ksze mog? by? organizowane jedynie na g?ównym forum Poland, przy spe?nieniu odpowiednich wymaga?(akceptacji turnieju przez moderatora).

Istotne uwagi:

-Zbaczanie z tematu (off topic) b?dzie traktowane z przymru?eniem oka, o ile postów niezwi?zanych z tematem nie b?dzie wi?cej ni? tych dotycz?cych turnieju; angielskie posty(albo takie w których brak s?ów/zwrotów po polsku) b?d? kasowane zamiast by? karane.
-Turnieje mo?na robi? bez wcze?niejszych rezerwacji i ka?dy ma do tego prawo o ile b?dzie to turniej po polsku i dla polaków, lub obcokrajowców w?adaj?cych biegle naszym j?zykiem. Warto jednak zauwa?y?, ?e ?aden z turniejów rozegranych tutaj nie b?dzie wpisany go galerii s?awy- je?li chcecie by? tam wpisani, grajcie w 'rezerwowanych turniejach'.
-Nikt nie mo?e w danym momencie by? organizatorem wi?cej ni? jednego turnieju.
-Moderatorzy maj? prawo odebra? okresowo lub na sta?e prawo organizowania turniejów w tym podforum dla danego u?ytkownika, o ile uznaj? to za s?uszne/ za niezb?dn? kar?.
-Moderatorzy mog? równie? odebra? prawo do uczestniczenia w turniejach organizowanych w tym podforum, jak równie? do pisania w nim, o ile uznaj? to za s?uszne.

Maksymalny okres zako?czenia turnieju oraz inne wymagania:

Turnieje 4-osobowe: 24 godziny
Turnieje 8-osobowe: 72 godziny
Turnieje 16-osobowe: 2 tygodnie

Turnieje 17-32 osób:

Zak?adaj?c taki turniej, organizator musi jasno okre?li? jego zasady, zak?adany czas trwania(nie wi?kszy ni? 6 tygodni), oraz oczywi?cie, ilo?? zawodników. Taki turniej mo?e ruszy? od razu, ale ci?gle wymaga jeszcze akceptacji- pojedynczego postu moderatora w temacie- w sytuacji gdy z jakich? powodów turniej zostanie odrzucony, temat zostaje zamkni?ty.

Obecne zasady s? jedynie zasadami startowymi i mog? ulec zmianom, s? silniejsze w tej sekcji ni? inne zasady, przy czym nale?y pami?ta?, ?e w sytuacjach nie opisanych w tych zasadach obowi?zuj? zasady sekcji Poland/zasady ogólne Naruto-Boards.
There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who not.
7371587bt, arisabu, cooper6, flash831, iMonstrosity, kingenma, Maximillien12, QuatroCerberus, rorim, Sandmanxx23, Scyllis, SHERDDER, trttrfggffffe.
Admins online: 0 - Global moderators online: 0 - Moderators online: 1 - Members online: 12