Pravidla


 Topic: Pravidla
Users reading this topic: There are no members reading this topic.
  Posted on December 30, 2009 15:49
kikinka650
Rank: member

Forum Rank:
Legend

Posts: 16678
Joined on:
January 18, 2008
#1
----------------------------------------------- Pravidla ?esko/Slovenské Sekce -----------------------------------------------

~ Tyhle pravidla platí pro všechny čechy a Slováky. BEZ VYJÍMEK !


1.) ��dn� spam* -> posty kter� nesouvis� s t�matem jsou zak�zan�.
2.) ��dn� flaming*.
3.) ��dn� sexu�ln� hara�en�/dot�r�n�/obt?�ov�n.
4.) Double-posty a multi posty jsou zak�zan�.
5.) ��dn� flood*.
6.) Zm?na p�smen na symboly, ?�sla ?i jin� zm?ny nad�vek jsou zak�zan� a jsou taky po?�t�ny jako flame*.
7.) ��dn� odkazy/obr�zky na porno, hentai etc.
8.) Pir�tstv�/ jak�koliv nez�konn� transakce jsou na naruto-boards zak�zan�. Tak i u odkaz?.
9.) ��dn� obchodn� �?ty a podobn?.
10.) ��dn� kradnut� �?tu, ptan� se na hesla a podobn? je pova�ov�no jako scam*.
11.) Nevyd�vejte se za jin� ?leny naruto-boards nebo Moder�tory/GM/Adminy.
12.) ��dn� kradnut� avatar?/signatur/?i jin�ch tvoreb, kter� nejsou va�e a ani nem�te povolen� je pou��t.
13.) Nepropagujte zde ��dnou firmu, obchod, str�nku etc. ( viz. pravidlo 9 )
14.) Nejednejte jako moder�tor/admin, kdy� j�m nejste.
15.) Nediskutujte o akc�ch moder�tora, pokud nedostane povolen� od GM.
16.) Ne?e�te zde soul-arenu nebo soul-boards. Ve�ker� v?ci t�kaj�c� se soul-areny/bords by se m?li ?e�it tam.
17.) Nevyh�bejte se sv�mu banu. Dopadne to je�t? h??.
18.) ��dn� troll* ?i zbyte?n� h�dky a podobn?.
19.) Jak�koliv utaj�n� informace ohledn? zm?n naruto-boards ?i naruto-arena, by m?li z?stat utajen�.

* Slova, kter� maj� za sebou hv?zdi?ku, budou vysv?tleny ji� brzo v dal��m postu.
  Posted on March 6, 2010 17:27
kikinka650
Rank: member

Forum Rank:
Legend

Posts: 16678
Joined on:
January 18, 2008
#2
----------------------------------------------------------- D?leit Definice -----------------------------------------------------------

~ Zde naleznete ve co-co znamen a dal.

SPAM ~ Co je zbyte?n a po?t se jako spam.
~ Ve co se netk danho tmatu a nebo t?eba " J nevm " nebo "A co j s tm ?"
~ Citovat n?koho bez jakhokoliv p?davku.
~ Rezervovn post?, kter nebudou do hodiny upraveny.
~ P?sp?vek obsahujc jen smajlk.
~ P?sp?vky v jinm jazyce ne ?eskm/slovenskm ( tk se ?R/SK sekce )
~ Topic, kter nem smysl. Nap?klad " Po? na m?j xat " nebo " Nakrm m zv?e " nebo " Pot?ebuji p?tele " neb tk jakkoliv FanKluby,Rodiny etc.


FLAME ~ Co se po?t jako nadvka. Do kterch kategorii se to d?l.
~ Light flaming: Ostr kritika, ale "nic super velkho"
~ Nap?klad: "Jse blb" nebo " Ty jse ale noob " a podobn?.

~ Moderate flaming: Jakkoliv druh nadvek, kter se nepo?taj jako "light" ale ani jako "Heavy", je to n?co jako st?ed.
~ Nap?klad: "Idiote", "Retarde", "Magore" nebo "Imbecile a tk dle.

~ Heavy flaming: Rasistick narky, sexistick nebo velmi urliv.
~ Nap?klad: Pro jistotu bez ukzky.

OBT?OVN ~ Neustle uren, negativn tvrzen ve snaze aby se ?lov?k ctil ne?astn.

DOUBLE POSTING: ~ Dva posty za sebou.

MULTI POSTING ~ 3-5 post? za sebou.

FLOODING ~ 6 a vce post? za sebou, ?i vce multi post? v jednom topicu. Taky m?eme po?tat vytv?en mnoha tmat jako flooding.

NEVHODN SEXULN P?SP?VKY A PODOBN? ~ Odkazy na porno strnky, nahat obrzky a podobn? nni povoleno.

SCAMMING ~ Chtt v?d?t heslo jinho hr?e, heslo na jeho e-mail, ?i podobn druhy snahy okrst uivatele o ?et - nni povoleno.

ZOSOBN?N ~ Vydvn se za n?koho z Admin?, Modertor? nebo Global modertor? se trest perma banem.

RIPPING ~ Ukradnut jakhokoliv avataru, sig, characteru a podobn? co jste ned?lali, nebo taky p?ivlast?ovn.

ADVERTISING ~ Jakkoliv druh odkazu, upozor?ovn na n?jakou strnku, kter nesouvis s Naruto-Arena nebo Naruto-Boards.
~ Strnky na ANime/Manga je povolena. Odkazy na jin strnky jsou povoleny v profilech a signaturch.

AKCE JAKO MODERTOR ~ Po?t se sem tyto druhy.
~Ty nem?e ?kat: "Nespamuj !" - " Toto je spam!" - "Toto tma je uzam?eno" - " Jsi banned" - "Ty bude varovn" - "P?sp?vky zde budou po?tny jako spam"
~Ty nem?e ?kat: " J t? nahlsm modertorovi za to e spamuje"

DISKUTOVN O AKCCH MODERTORA ~Ty nem?e vytvo?it topic s tmatem kde bude diskutovat o akcch modertora. Po?naje je diskutovn o varovn nebo o banech ?i o uzam?ench tmatech a zbyte?n? tm vytv?et hdky.

TROLLING ~Vytvo?en ?tu, s kterm zalavujete Boardy spam topici, Spam posty a podobn?.

DRAMA ~Jakkoliv zbyte?n hdky, jak provokatr tak i te co se do hdky - m?e bt potrestn.

BAN EVADING ~Kdy mte ban, nesmte jakmkoliv zp?sobem navt?vovat boards. I kdy t?eba nic nepete, po?t se to jako Ban Evading.
  Posted on March 6, 2010 17:27
kikinka650
Rank: member

Forum Rank:
Legend

Posts: 16678
Joined on:
January 18, 2008
#3
-----------------------------------------------------------WARNINGS SYSTM -----------------------------------------------------------

Ve pot?ebn co by jste ur?it? m?li v?d?t.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARNINGS SYSTM
~Systm warning? pracuje na styl bod?. Tento warning pracuje od 30.12.2009 kter nahradil systm 3 warningy a jsi banned

JAK FUNGUJE ?
~Za kad p?estupek dostanete ur?it po?et bod?. Po?et bod? zvis na druhu p?estupku.
Take ?m vc bod? dostanete, tm v?t nsledky budou.
Pomoc tohohle systmu, budete kone?n? v?d?t, jak proh?eky jsou warnable a kter jsou bannable.


CO JE ?EL TOHOTO SYSTMU ?
~ Tento systm sn po?et zkaz? pro lehk proh?eky, a zrove? bude trestat pachatele zvan?jch proh?ek?. S mn? banama vm vlastn? dvme monost se u?it z vlastnch chyb. Tmto budete tak v?d?t, jak proh?eky jsou warnable a kter zas naopak bannable. Stru?n? ?e?eno, vznikne mnohem spravedliv?j systm, ne byl p?edtm.

REDEMPTION SYSTM
~ To je zp?sob, jak vs odm?nit za u?en ze svch chyb. Pokud jste se dopustili proh?eku p?ed n?jakm ?asem, a neobdrte-li warning po n?jakou dobu, ztratte ur?it po?et svch bod?. ?m dle nedostanete warning, tm vce bod? ztratte.


VAROVN ODSTRAN?NY ?
~Ano vidte dob?e, pokud jste m?li warning v starm warning systmu, tak ten byl u dvno odstran?n. S aktualizovanmi pravidly, nov systm jsme museli odstranit vechna varovn, bylo to vlastn? nejrozumn?j ?een. Taky to m?ete po?tat jako drek od ns vm.

Bodov hodnoty za kad proh?e?ek se nachz ne:


--------------------------------------------------WARNABLE PROH?EKY --------------------------------------------------

Kad proh?eek m sv vlastn bodov hodnoty. Pokud obdrte 10 bod?, bude vm zakzn p?stup na tden. Bodov hodnoty je mon p?izp?sobit situaci. Nap?klad kdy spamujete p?tkrt v jednom tmatu je mon vm dt vce bod? jak za jeden spam post. Samoz?ejm?, kdy porute pravidla hned n?kolikrt v krtk chvli, m?e vm bt p?stup na boardy zakzn okamit? a bez jakhokoliv warningu.
Tak body nejdou pry? po zkazu, s?taj se do vaich dalch ban?. Take kdy mte 9 bod? a ud?lte flame, bude vm zakzn p?stup na boardy a zbvajc body se budou po?tat do dalch ban?. Pokud jste se dopustili mnoha p?estupk? v krtk dob? (1-7 dn), bude to povaovno za tok na frum m?ete vm byt zakzan p?stup na boady trvale.
Modertor rozhodne o tom, kolik bod? dostanete. Tabulka s body je tm pdem pouze orienta?n.


(Invalid img)
Zde zjistte vechny bodov hodnoty

Flame (moderate) - 6
Flame (light) - 4
Vulgrn mluven - 3

Ripping (ve jin ne avatary) - 5
Ripping (avatar) - 3

Spam - 3

Chovn jako modertor, trolling, hdky, diskutovn o modertorech nebo jejch akcch, advertising, nelegln transakce a podobn? (pokud tu nen n?co co bylo zmn?no, je to po?tno jako spam.) - 3

Multi post - 3
Double post - 2

Nahota, nevhodn odhalovn k?e - 5
Ignorovn modertorovi dosti - 5

VECHNO OSTATN 3
------------------------------------------------------- BANNABLE PROH?EKY -------------------------------------------------------

V?tinou p?ed zkazem vstupu na boardy, probhaj warningy. Ale m?ete dostat ban i bez tohoto. Pokud budete d?lat v?ci schvln? pro to, aby jste dostali warning, dostanete ban okamit?., bez ohledu na v po?et bod?. Tm pdem by jste nem?li ignorovat varovn a dosti modertor?. Pamatujte si e pokud dostanete ban vcekrt, m?e vs to rychle dovst a k perma banu (trvale zakzan p?stup na boardy). Obvykle vm bude p?stup na boardy zakzn na 6 tdn? p?ed perma banem, uv?domte si e vm ji druhou anci nedme.
T?et ban nni vdy trval nebo na est tdn?. Spe to zle na tom, kolik ban? jste obdreli v minulosti.


Budete mt ban bez varovn podle zvanosti svho ?inu, pro:
po?te?n rip shop (p?iblin? 2 tdny)
cyber a dal nechutn texty a obsah p?sp?vk? (kolem 1-2 tden)
Postovn hentai / porno obrzk? a odkazy na porno strnky (asi 1-2 tden)
flooding (p?iblin? 1 tden)
sdlen utajovanch informac (p?iblin? 1 tden)
Vn flame (od n?kolika dn? a dokonce i za 2 tdny)

Budete mt ban natrvalo bez varovn pro:
vytv?en slmovch tok?
vytv?en troll ?tu
ban evading
kdy mte 50 nebo vce bod? z warning?

Budete mt perma site ban (jinmi slovy, ztratte v ?et) bez varovn:
ban evading (opakovan)
kradnut ?t?, nebo jen pokus o to.
vydvn za modertora,GM nebo admina


Kdy dostanete v t?et ban, nastavme v po?et bod? na 45 (pokud jste poruili pravidla vcekrt p?ed tmto banem, nastavme v po?et bod? na 49). Perma ban je za 50 bod?, take vechny proh?eky, kter celkem budou 5 a vce bod? bude vm p?stup na boardy zakzn trvale.
Ale stle m?ete p?ijt o body dky Redemption Systm, ale u nikdy neklesnete pod 45 bod?.

-------------------------------------------------------- REDEMPTION SYSTM --------------------------------------------------------

Jestlie jse dostali vae posledn varovn p?ed:
3 m?sce * = ztratte 2 body
6 m?sc? = ztratte 4 body
9 m?sc? = ztratte 6 bod?

Take pokud jste neporuili pravidla 3 m?sce, m?ete p?ijt o dva body. Pokud dal t?i m?sce nedostanete warning, ztratte dal dva body, a tak dle.

*CCA to se po?t na 3-4 m?sce , protoe neaktualizujeme systm kad den. Tak bu?te opatrn a pamatujte si, e nem?eme odstranit vae body hned na minutu d?lme to jen pro vs, take vs prosme o pochopen.

---------------------------------------------------------------OSTATN INFO---------------------------------------------------------------

Vechna tyto pravidla se vztahuj i na PM, signatury, Avataty, Uivatelsk profily a Clany.

Moderto?i maj prvo na vytv?en a prosazovn v jejich vlastnch p?slunch sekcch.
Muste dodrovat tato pravidla a poslouchat modertora.
Pravidla sekce nebo zvltn pravidla jsou pod hlavnmi pravidly.

Pokud chcete v?d?t, kolik bodl te? mte, napite PM: Xealin, Penguins nebo Grimm_.
albei2, fuzzboy123, Gayyshit1, LiteQ, martin_miroku, master234.
Admins online: 0 - Global moderators online: 1 - Moderators online: 0 - Members online: 5