PORADNIK cz.1 - PODSTAWY I MISJE [akt.-11.04.2009]


 Topic: PORADNIK cz.1 - PODSTAWY I MISJE [akt.-11.04.2009]
Users reading this topic: There are no members reading this topic.
This topic was closed by jaqoob 
  Posted on August 22, 2008 15:18
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#1
WSTEP

"Witam wszystkich w moim pierwszym i miejmy nadziej?, ?e ostatnim poradniku. Opracowanie podobnej formy mia?em zamiar zrobi? ju? miesi?c temu, ale jako? nigdy nie mog?em zabra? si? do jego stworzenia. W momencie gdy Slav zamiesci? konkurs zmobilizowa? mnie do wprowadzenia tego projektu w ?ycie. Poradnik przyda si? przede wszystkim nowym graczom, ale starzy wyjadacze równie? mo?e znajd? co? ciekawego o czym nie wiedzieli. W ka?dym b?d? razie jego istnienie miejmy nadziej?, ?e sko?czy zak?adanie niepotrzebnych tematów (czyt. ograniczenie spamu).
Podsumowuj?c - Milej lektury."
~ King

Podzi?kowania Dla:
Zaopa - za pomoc i podanie teamow do misji,
Slavika-Sensei - za mobilizacj?, okazj? do stworzenia "czego? wielkiego" i danie "wolnej r?ki" przy produkcji poradnika,
Jaqooba - za wsparcie,
Vivi93 - za opracowanie misji i postaci do: Nara Shikamaru (S) oraz Sarutobi Asuma (S),
Czyzbo - za podanie wymaga? misji do: Hidan (S) oraz Kakuzu (S).
Matiz - za podanie linka do t?umacze? postaci na stronie Dywizji 69
~ KingPrzydatne Linki

Game Bug and Glitches
Teams and Strategies
T?umaczenia Skilli Postaci na sronie Division69
Tips and Tricks
Game Feedback
Hardware and Software Feedback
Game Manual


SPIS TRESCI

@ Post #1
- Wst?p,
- Przydatne Linki,
- Podstawy Gry (strona g?ówna, ekran menu wyboru postaci oraz gry, chakra, jak gra?).

@ Post #2
- Terminologia,
- Klasyfikacja Skilli (efekty, dystans, ataki, jutsu, trwa?o??, inne),
- Ranking (experience, levele, ninja rank, ladder rank, system dobierania przeciwników).

@ Post #3
- Poradnik do Misji cz. 1 (Porady Ogólne, D and C Rank Missions).

@ Post #4
- Poradnik do Misji cz. 2 (B Rank Missions, A Rank Missions).

@ Post #5
- Poradnik do Misji cz. 3 (S Rank Missions, Shippuuden Missions).

@ Post #6
- Poradnik do Misji cz. 4 (Shippuuden Missions)..

@ Post #7
- rezerwacja na kolejne misje.


PODSTAWY GRY

Naruto-Arena jest strategiczn?/logiczn? gr? turow? polegaj?c? na pozbawieniu energii ?ycia (HP) wszystkich postaci przeciwnika. Zanim jednak przejd? do samej gry zapoznamy si? ze stron? g?ówn? (start page), ekranem wyboru postaci (character selection menu) oraz ekranem gry (batllescreen menu).


Strona G?ównaSTART PAGE - Po klikni?ciu przechodzimy do strony g?ównej.
START PLAYING - Po klikni?ciu przechodzimy do menu wyboru postaci czyli gdy chcemy rozpocz?? gr?. Istnieje jeszcze drugi sposób: w przegl?darce wpisujemy jeden z poni?szych adresów (ka?dy kieruje do innego serwera - w sumie s? cztery):
http://arena2.naruto-arena.com/game/index.php
http://arena3.naruto-arena.com/game/index.php
http://arena4.naruto-arena.com/game/index.php
http://arena5.naruto-arena.com/game/index.php
GAME MANUAL - poradnik do gry w j?zyku angielskim.
LADDERS - na arenie istniej? trzy rankingi - klanowy, krajowy oraz indywidualny.
NINJA MISSIONS - misje. Aktywuje si? automatycznie po spe?nieniu wymaga? - trzeba mie? odpowiedni ranking, postacie w dru?ynie oraz w wi?kszo?ci misji uko?czone inne misje.
ENTER CHAT ROOM - chat.Control Panel - panel kontrolny, nieprzydatny dodatek.
View Profile - klikamy by obejrze? w?asny profil.
Private messages - prywatne wiadomo?ci.
Buddy List - lista Twoich znajomych, by doda? osob? do buddy list nale?y wpisa? jego nick w okienku na samym dole listy.
Change Settings - zmiana informacji widocznych w profilu: data ur., kraj, itp.
Change Password - zmiana has?a.
Change Avatar - zmiana avataru.
Edit Signature - zmiana podpisu - funkcja dzia?a tylko na forum (www.naruto-boards.com).
Clan Panel - opcja tworzenia i edycji klanu (dok?adny opis w po?cie #3).
My Player Card - Twoja wizytówka.
Custom Background - Zmiana tapety w menu wyboru postaci oraz gry (mo?na mie? dwie ro?ne tapety).
Reset Account - zresetowanie statystyk. Obejmuje ilo?? wygranych/przegranych walk, ranking, level, punkty do?wiadczenia oraz ilo?? wygranych pod rz?d. Nie obejmuje: rekord wygranych pod rz?d oraz odblokowanych postaci.


EKRAN WYBORU POSTACIA - ta cz??? ekranu pokazuje twój avatar, nick, ninja rank, level, punkty do?wiadczenia, ranking, statystyki wygranych/przegranych sumarycznie oraz pod rz?d.
B - postacie jakie masz obecnie w swojej dru?ynie, by doda? jak?? wystarczy kilkn?? i przytrzyma? lewym klawiszem na odpowiedniej postaci i przeci?gna? na wolny slot. By zrezygnowa? nale?y zastosowa? odwrotn? kolejno??.
C - Sekcja postaci. Te które masz zablokowane s? wyblak?e. By je odblokowa? nale?y uko?czy? odpowiednie misje.
D - Informacje o danej postaci.
E - informacja o aktualnie wy?wietlanym skillu. By obejrze? inny nale?y klikn?? w wybrana ikon? w sekcji D.
F - Przyciski: Logout - wylogowanie, start ladder game - by rozpocz?? gr? rankingowa, start quick game - by rozpocz?? "szybk?" gr? (zwyci?stwa nie wliczaj? si? do statystyk), start private game - by rozpocz?? gr? z wybran? osoba.


EKRAN GRYA - Przycisk "press when ready" ko?cz?cy Twoja tur?, czerwono-bia?y pasek pokazuje pozosta?y czas Twojej/przeciwnika tury oraz pole chakry.
B - Twoje postacie. Zielony pasek pod avatarem ka?dej postaci pokazuje pozosta?? energi?.
C - Postacie przeciwnika.
D - Cz??? ukazuj?ca zdolno?ci postaci. Skille, które nie mog? by? u?yte w tej turze s? wyblak?e.
E - Ta cz??? po klikni?ciu na skill, posta? lub avatar pokazuje szczegó?owe informacje.
F - Przyciski - surrender (by podda? si?), open chat (by otworzy? okno chatu), sound (regulator g?o?no?ci).


CHAKRAJakby nie patrze? to cala gra opiera si? w?a?nie na chakrze. Co tur? dostajemy okre?lon? ilo?? tej?e chakry w zale?no?ci od tego ile mam postaci (3 postacie = 3 chakry, 2 postacie = 2 chakry, 1 postac = 1 chakra) za wyj?tkiem gracza rozpoczynaj?cego walk?. Jak zaczynacie jako pierwsi to dostajecie 1 chakre, a jak przeciwnik to on dostaje tylko jedna, w nast?pnych turach jest ju? adekwatnie do ilo?ci posiadanych postaci (no chyba, ?e gracie przeciwko drainom, ale o tym po?niej). Istniej? 4 rodzaje chakry:
- Taijutsu (zielona) - w skrócie TAI,
- Bloodline (czerwona) - w skrócie BLOOD,
- Ninjutsu (niebieska) - w skrócie NIN,
- Genjutsu (biala) - w skrócie GEN.
Za odpowiedni? ilo?? chakry "kupujemy" skille, które wykorzystujemy na sobie lub przeciwniku.


SYSTEM WYMIANY CHAKRYSystem wymiany chakry zosta? wprowadzony po cz??ci by wyeliminowa? "pech do chakry" oraz dla "urozmaicenia" rozgrywki. By wymieni? chakr? nale?y posiada? minimum 5 chakr w swoim polu. Klikamy najpierw na napis "exchange chakra", który znajduje si? pod paskiem czasu. Nast?pnie pojawia nam si? dodatkowy ekran gdzie najpierw zaznaczamy kolor chakry jak? potrzebujemy a nast?pnie wybieramy niechciana chakr?. Wymieniamy j? podczas naszej tury przed wykonaniem ruchu. Chakra zostanie wymieniona w tej samej turze.


JAK GRA?

Klikamy na "start game" na stronie g?ównej by przej?? do menu wyboru postaci. Po ich wybraniu klikamy na start ladder/quick game. Jak tylko gra wyszuka nam przeciwnika to przechodzimy automatycznie do ekrany gry (batllescreen menu). Co tur? otrzymujemy dana ilo?? chakry dzi?ki której mo?emy skorzysta? z odpowiednich skilli (koszt ka?dego z nich jest podany w cz??ci informacyjnej). By u?y? skilla klikamy na jego ikon?, w tym momencie postacie na których mo?e on zosta? u?yty zostanie pod?wietlony na ?ó?to. Gdy u?yjemy ju? skilli i jeste?my gotowi do oddania tury klikamy na "press when ready". Nast?pnie wyskakuje nam okno chakry w którym wybieramy chakr? random (je?eli jaki? skill wymaga? takowej) poprzez klikniecie na "+". Napis na samej gorze informuje nas ile musimy odda? chakry z naszego "pola" - w momencie gdy oddamy ju? niezb?dn? jej ilo?? to klikamy na "ok" i tym samym ko?czymy nasz tur?, a rozpoczyna ja przeciwnik. I to na tyle. Mecz ko?czy si? w momencie gdy jeden z graczy pozbawi przeciwnika wszystkich postaci lub gdy jeden z graczy odda walkowera poprzez wci?ni?cie przycisku "surrender".
  Posted on August 22, 2008 15:19
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#2
TERMINOLOGIA

W nawiasach podaj? najpopularniejsze skróty lub alternatywne nazwy.
@ Damage (dmg) - najpro?ciej zabranie danej ilo?ci energii.
@ Piercing Damage (piercing) - dmg, który ignoruje damage reduction.
@ Affliction Damage (affliction) - dmg, który ignoruje dmg reduction oraz destructible defence.
@ Increased Damage - niektóre skille zwi?kszaj? dmg innych skilli.
@ Stun - skill blokuj?cy ruch danej postaci na okre?lon? ilo?? tur.
@ Damage Reduction (reduction) - dmg zadany danej postaci jest obni?ona o okre?lona warto?? np. je?eli zadasz 50 dmg na posta?, która posiada 50% redukcji to posta? ta otrzyma tylko po?ow? dmg czyli 25 dmg, inny przyk?ad: zadaj?c 120 dmg w posta?, która posiada 40 punktów redukcji to otrzyma tylko 80 dmg.
@Invulnerable - tzw. blok, posta? nie mo?e otrzyma? dmg za wyj?tkiem skilli, które mog? dzia?a? niezale?nie od bloku (np. affliction) lub go omijaj? (piercing).
@ Heal - skill lecz?cy o okre?lon? ilo?? punktów HP.
@ Remove Chakra, Lose Chakra - oznacza utrat? okre?lonej ilo?ci chakry z pola przeciwnika.
@ Steal chakra - dzia?a podobnie jak lose/remove chakra z tym, ?e zostaje ona dodana do twojego pola.
@ Reflect - Odbija skill u?yty przez przeciwnika. Ataki typu Cancel zostaj? anulowane, a typu Action zostaj? odbite, ale tylko w najbli?szej rundzie.
@ Counter - niweluje atak i w zale?no?ci od skilla kontruje zadaj?c okre?lona ilo?? dmg. Atak zadany przed aktywacja kontry nie zostanie zkontrowany, a skill typu Action mo?na kontrowa? tylko w pierwszej rundzie.
@ Remove - zdejmuje efekt skilla z postaci.
@ Ignore - ignoruje okre?lone efekty skilli np. invulnerability.
@ Destructible Defence - Skill daje postaciom pole z dodatkow? energi?, która trzeba najpierw zniszczy? zanim posta? otrzyma dmg.
@ Copy - Skill, który kopiuje zdolno?? innego u?ytego skilla zast?puj?c go nim na okre?lon? ilo?? tur.
@ Cooldown - oznacza przez ile tur nie mo?na korzysta? z danego skilla.


KLASYFIKACJA SKILLI

Efekty
All of Effect (AoE) - skill dzialaj?cy na ca?y team jednocze?nie.
AoE stun - skill stunuj?cy ca?y team.
AoE damage - skill zadaj?cy dmg ca?ej dru?ynie.
Defense negation - skill neguj?cy/zdejmuj?cy obron?, redukcje i destructible defence.
Drain - skill pozbawiaj?cy przeciwnika chakry.
DOT (Damage over time) - skill zadaj?cy dmg ca?y czas.
HOT (Heal over time) - skill lecz?cy ca?y czas.
Instant kill - skill zdejmuj?cy ca?? energi? z postaci.
Leech - skill "kradn?cy" chakr? przeciwnika.
Prep - skill "przygotowuj?cy" do u?ycia inne skille.
Shield - obrona
Single stun - atak stunuj?cy jedn? posta?
Spike - skill zadaj?cy minimum 50 dmg
Wall - tzw. ?ciana - skill chroni?cy ca?? dru?yn? przed zadawanym dmg

Dystans
@ Melee - atak zadawany z malej odleglo?ci.
@ Ranged - atak zadawany z duzej odleglo?ci.

Ataki
@ Physical - atak fizyczny.
@Chakra - forma energii tworz?ca skill.
@ Affliction - atak przybieraj?cy jak?? form? np. trucizny lub ognia, który zadaje dmg omijaj?c wszystkie bloki.
@ Mental - atak psychiczny, mentalny.

Trwa?o??
@ Instant - Skill wykonywany w pierwszej kolejno?ci.
@ Action - Skille, które dzia?aj? przez kilka tur. Posta? atakuj?ca musi mie? kontakt z celem by móc zada? dmg. Je?eli kontakt zostanie przerwany np. przez stun to skill nie zadzia?a. Po odzyskaniu kontaktu skill b?dzie dalej zadawa? dmg.
@ Control - Ataki tego typu wymagaj? sta?ego kontaktu z celem. Przerwanie kontaktu ko?czy trwanie tego skilla.

Inne
Unique - ten typ skilla nie mo?e by? skopiowany lub w wi?kszo?ci skopiowany.
*(gwiazdka) - oznacza, ze ten atak posiada tylko cz??? efektu danego typu.


RANKING

Experience
Punkty do?wiadczenia to podstawowy parametr Twojego levelu, ninja rank oraz ladder rank. Za ka?dy wygrany mecz uzyskujesz okre?lon? ilo?? punktów (15-600) w zale?no?ci od lvl posiadanego przez przeciwnika. Wygrywaj?c z przeciwnikiem, który jest wy?ej w rankingu dostajesz ich wi?cej, a za pokonanie z ni?szym mniej. Z utrat? punktów po przegranej jest zupe?nie odwrotnie - stracisz ich wi?cej jak przegrasz z tym co jest ni?ej od ciebie. Po uzbieraniu odpowiedniej ilo?ci punktów Twój level, ninja rank oraz ladder rosn?.

Levele
Im wi?cej punktów tym wy?szy level. Ka?dy nast?pny leve wymaga coraz wi?kszej ilo?ci punktów na Twoim koncie, przyk?adowo - na 2 lvl potrzebne jest 200exp, a na 50 lvl ju? 50000exp.

Ninja Rank
Im wy?szy level tym wy?szy Ninja Rank:

Level 1-5: Academy Student
Level 6-10: Genin
Level 11-15: Chuunin
Level 16-20: Missing-Nin
Level 21-25: Anbu
Level 26-30: Jounin
Level 31-35: Sannin
Level 36-40: Jinchuuriki
Level 41-45: Akatsuki
Level 46-50: Kage
Level 46-50 + pierwsze miejsce w rankingu: Hokage

Ladder Rank
W rankingu znajduje si? tylko tysi?c osób, które posiadaj? najwi?ksz? ilo?? punktów do?wiadczenia.

Clan Ladder
B?d?c w klanie, w grupie "leader", "captain" lub "member", gdy b?dziesz gr? ladder game to automatycznie wp?ywasz na statystyki Twojego klanu w Clan Ladder. IIo?? expa jakie zdobywasz lub tracisz dla klanu zale?? od kilku czynników: levelu Twojego oraz klanu jak równie? przeciwnika i jego klanu. Im wy?sze posiadane levele tym gra toczy si? o wi?ksz? ilo?? expa.

System dobierania przeciwników
Graj?c "ladder game" b?dziesz gra? z osobami, które maj? podobny lvl do Twojego. Je?li b?dziesz wygrywa? wiele meczy z rz?du to gra b?dzie Ci przydziela?a automatycznie coraz to mocniejszych przeciwników i dzi?ki temu Twój level wzro?nie szybciej.
  Posted on August 22, 2008 15:19
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#3
PORADY OGOLNE
Misje mo?na uko?czy? na kilka sposobów: graj?c na ladder game, quick game, przechodzi? jedn? lub kilka jednocze?nie, ola? je zupe?nie i cieszy? si? uko?czeniem jej przypadkowo b?d? znale?? nudz?cego si? znajomego, który przejdzie je za nas (to ostatnie chyba najprostsze xD). Niew?tpliwym mankamentem dla pocz?tkuj?cych graczy jest uko?czenie wysokich streaków (czyli wygranych pod rz?d) oraz znalezienie (tu ju? wszyscy b?d? mie? ten problem) i pokonanie konkretnej postaci (kiedy? np. ma?o kto gra? d?wi?kiem, wi?c wszyscy bluzgali misje na kakashiego), ale na to niestety nikt nie poradzi i musicie si? z tym pom?czy?. Dlatego polecam przechodzenie misji na quick game od razu po zdobyciu wymaganej rangi na ladderze, poniewa? cz?sto si? zdarza, ?e przeciwnicy sami si? poddaj?.
Jezeli np. macie do zrobienia streak +8 i po 5-6 wygranych z rz?du przegracie to nie szukajcie innego tylko próbujcie nim grac do skutku - zapewniam, ?e jest trafiony.

Notka: Obrazki w poni?szym poradniku s? jednocze?nie linkiem do angloj?zycznych stron w game manual. Nazwy postaci nie s? odmieniane.

Legenda:

Administratorzy Naruto-Arena wprowadzili gruntowne zmiany w wymaganiach misji. Zosta?y w nich u?yte zwroty typu "Wygraj 4 walki Posta? A versus Postac B,C...", gdzie:
- "Posta? A" - to posta?, która musi by? w Twojej dru?ynie,
- "Posta? B" - to jedna,kilka postaci b?d? te? posta? nale??ca do grupy postaci (np. konoha nin), która musi by? w dru?ynie przeciwnika.

Grupy Postaci
Akatsuki - Hoshigaki Kisame, Uchiha Itachi, Kisame Body Double (S), Itachi Body Double (S), Deidara (S), Sasori of the Red Sand (S), Hidan (S), Kakuzu (S).
Jinchuuriki Uzumaki Naruto, Gaara of the Desert, Gaara rehabilitated, Kyuubi Naruto, Uzumaki Naruto (S), Kazekage Gaara (S), Four Tail Kyuubi Naruto (S).
Kage - Sandaime, Shodaime, Nidaime, Tsunade, Kazekage Gaara (S).
Konoha Jounin (Pre-Shippuuden) - Sarutobi Asuma, Yuhi Kurenai, Hatake Kakashi, Maito Gai.
Konoha Jounin - Sarutobi Asuma, Yuhi Kurenai, Hatake Kakashi, Maito Gai, Hatake Kakashi (S), Maito Gai (S), Yamato (S), Sarutobi Asuma (S).
Konoha Ninja who is not part of Team 9 - Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Hyuuga Hinata, Nara Shikamaru, Akimichi Chouji, Yamanaka Ino, Umino Iruka, Mitarashi Anko, Shizune, Hatake Kakashi, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, Jiraya, Tsunade, Sandaime, Nidaime, Shodaime, Kyuubi Naruto, Uzumaki Naruto (S), Haruno Sakura (S), Sai (S), Hatake Kakashi (S), Yamato (S), Nara Shikamaru (S), Saruobi Asuma (S), Four Tail Kyuubi Naruto (S).
Missing-Nin - Momochi Zabuza, Haku, Demon Brothers, Hoshigaki Kisame, Uchiha Itachi, Kisame Body Double (S), Itachi Body Double (S), Deidara (S), Sasori of the Red Sand (S), Hidan (S), Kakuzu (S).
Mist Nin - Momochi Zabuza, Haku, Demon Brothers, Hoshigake Kisame, Kisame Body Double (S).
Pupet User - Kankuro, Chiyo (S), Sasori from the Red Sand (S).
Sand Genin/Siblings - Temari, Kankuro, Gaara of the Desert.
Sand Shinobi - Temari, Kankuro, Gaara of the Desert, Baki, Gaara Rehabilitated, Chiyo (S) Kezekage Gaara (S)
Sannin - Tsunade, Jiraya, Orochimaru.
Shinobi Konohy - Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Hyuuga Hinata, Nara Shikamaru, Akimichi Chouji, Yamanaka Ino, Hyuuga Neji, Tenten, Rock Lee, Umino Iruka, Mitarashi Anko, Shizune, Hatake Kakashi, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, Maito Gai, Jiraya, Tsunade, Sandaime, Nidaime, Shodaime, Kyuubi Naruto, Uzumaki Naruto (S), Haruno Sakura (S), Sai (S), Hatake Kakashi (S), Yamato (S), Rock Lee (S), Tenten (S), Hyuuga Neji (S), Maito Gai (S), Nara Shikamaru (S), Saruobi Asuma (S), Four Tail Kyuubi Naruto (S).
Sound Nin - Dosu Kinuta, Kin Tsuchi, Zaku Abumi, Jiroubou, Kidoumaru, Sakon, Tayuya, Kaguya Kimimaro, Yakushi Kabuto, Orochimaru, Orochimaru (S).
Sound Genin - Kin Tsuchi Dosu Kinuta, Zaku Abumi.
Sound Four - Jiroubou, Kidoumaru, Tayuya, Sakon.
Team 7 - Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura.
Team 7 Shippuuden - Uzumaki Naruto (S), Haruno Sakura (S), Sai (S), Hatake Kakashi (S), Yamato(S).
Team 8 - Aburame Shino, Inuzuka Kiba, Hyuuga Hinata.
Team 9 - Rock Lee. Tenten, Hyuuga Neji.
Team 10 - Nara Shikamaru, Yamanaka Ino, Akimichi Chouji.
Team Gai Shippuuden - Maito Gai (S), Rock Lee (S), Tenten (S), Hyuuga Neji(S).
Team Kakashi Shippuuden - Chiyo (S), Hatake Kakashi (S), Uzumaki Naruto (S), Haruno Sakura(S).Wymagania Misji: Ranga Academy Student.
Cele Misji: Wygra? 12 walk Uchiha Sasuke vs. Shinobi Konohy.

Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "Sasukes Quest for Power".
Cele Misji: Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Akimichi Chouji.
Nagroda: Jiroubou

Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "Sasukes Quest for Power".
Cele Misji: Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Hyuuga Neji.
Nagroda: Kidoumaru

Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "Sasukes Quest for Power".
Cele Misji: Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Nara Shikamaru lub Temari.
Nagroda: Tayuya

Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "Sasukes Quest for Power".
Cele Misji: Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Inuzuka Kiba lub Kankuro.
Nagroda: Sakon

Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czone misje "The Search for Jiroubou", "The Search for Kidoumaru", "The Search for Tayuya", "The Search for Sakon".
Cele Misji:
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Momochi Zabua,
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Haku,
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Rock Lee,
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Zaku Abumi,
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Gaara of the Desert,
- Wygra? dwie walki Uchiha Sasuke vs. ktokolwiek z "Czwórki D?wieku",
- Wygra? dwie walki Uchiha Sasuke vs. Uzumaki Naruto,
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c Uchiha sasuke.
Nagroda: Cursed Seal Sasuke

Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czona misja "Descent into Darkness".
Cele Misji:
- Wygra? walk? Gaara of the Desert vs. Rock Lee,
- Wygra? walk? Gaara of the Desert vs. Dosu Kinuta,
- Wygra? walk? Uchiha Sasuke vs. Gaara of the Desert,
- Wygra? walk? Kaguya Kmimaro vs. Rock Lee,
- Wygra? dwie walki Gaara of the Desert vs. Kaguya Kimimaro,
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c Gaara of the Desert.
Nagroda: Gaara Rehabilitated

Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "Sasukes Quest for Power".
Cele Misji: Wygra? 5 walk z rz?du graj?c Sound Genin (Dosu, Kin, Zaku).
Nagroda: Akadou Yoroi

Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "The Sounds Amongst the Leaves".
Cele Misji:
- Wygra? trzy walki Hyuuga Hinata vs. Sand Genin (Gaara, Kankuro, Temari),
- Wygra? trzy walki Aburame Shino vs. Sand Genin (Gaara, Kankuro, Temari),
- Wygra? trzy walki Inuzuka Kiba vs. Sand Genin (Gaara, Kankuro, Temari),
Nagroda: Shigure

Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "A Rare Opportunity".
Cele Misji: Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Shigure.
Nagroda: Oboro
  Posted on August 22, 2008 15:20
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#4

Wymagania Misji: Ranga Genin.
Cele Misji: Wygra? 15 walk graj?c kimkolwiek z Team 7 (Naruto, Sakura, Sasuke).

Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czona misja "The First Mission".
Cele Misji: Wygra? 15 walk graj?c Haku.
Nagroda: Momochi Zabuza

Wymagania Misji: Ranga Genin .
Cele Misji:
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Haruno Sakura,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Uchiha Sasuke.

Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin, uko?czona misja "A Small Test".
Cele Misji: Wygra? 18 walk graj?c kimkolwiek z Team 7 (Naruto, Sakura, Sasuke).
Nagroda: Yakushi Kabuto

Wymagania Misji: Ranga Chuunin.
Cele Misji:
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Kidoumaru,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Sakon,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Tayuya,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Jiroubou.

Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin, uko?czona misja "The Fifth of the Sound".
Cele Misji: Wygra? 6 walki pod rz?d graj?c Gaara of the Desert lub Rock Lee.
Nagroda: Kaguya Kimimaro

Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin, uko?czona misje "The First Mission", "Survival".
Cele Misji: Wygra? 15 walk graj?c Haruno Sakura.
Nagroda: Shizune

Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin, uko?czona misja "Devotion".
Cele Misji:
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Momochi Zabuza,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Haku,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Inuzuka iba,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Hyuuga Neji,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Gaara of the Desert,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Yakushi Kabuto,
- Wygra? walk? Uzumaki Naruto vs. Kaguya Kimimaro,
- Wygra? dwie walki Uzumaki Naruto vs. Uchiha Sasuke,
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto.
Nagroda: Kyuubi Naruto

Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin, uko?czona misja "".
Cele Misji:
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Team 7 (Naruto, Sakura, Sasuke),
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Team 8 (Shino, Kiba, Hinata),
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Team 9 (Lee, Neji, Tenten),
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Team 10 (Shikamaru, Chouji, Ino),
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Sand Genin (Gaara, Temari, Kankuro),
- Wygra? 6 walk graj?c kimkolwiek z Sound Genin (Kin, Zaku, Dosu).
Nagroda: Mitarashi Anko

Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czona misja "The First Mission".
Cele Misji:
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Haruno Sakura,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Uchiha Sasuke,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Aburame Shino,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Inuzuka Kiba,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Hyuuga Hinata,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Nara Shikamaru,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Akimichi Chouji,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Yamanaka Ino.
Nagroda: Umino Iruka

Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czona misja "Devotion".
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk graj?c Momochi Zabuza,
- Wygra? 5 walk graj?c Haku,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Haku lub Momochi Zabuza.
Nagroda: Demon BrothersWymagania Misji: Ranga Missing-Nin.
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk Uzumaki Naruto vs. Haku lub Inuzuka Kiba,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto,
- Wygra? 5 walk Haruno Sakura vs. Dosu Kinuta lub Yamanaka Ino,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Haruno Sakura,
- Wygra? 5 walk Uchiha Sasuke vs. Gaara of the Desert lub Uzumaki Naruto,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Uchiha Sasuke.

Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "Team of Kakashi".
Cele Misji: Wygra? 75 walk kimkolwiek z Team 7 (Naruto, Sakura, Sasuke) vs. Sound , Sand lub Mist Shinobi (patrz w legendzie).
Nagroda: Hatake Kakashi

Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin.
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk Inuzuka Kiba vs. Sakon lub Uzumaki NAruto,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Inuzuka Kiba,
- Wygra? 5 walk Hyuuga Hinata vs. Harno Sakura lub Hyuuga Neji,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Hyuuga Hinata,
- Wygra? 5 walk Aburame Shino vs. Kankuro lub Zaku Abumi,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Aburame Shino.

Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "Team of Kurenai".
Cele Misji:
- Wygra? 6 walk Inuzuka Kiba vs. Mist Shinobi (patrz w legendzie),
- Wygra? 10 walk Hyuuga Hinata vs. Mist Shinobi (patrz w legendzie),
- Wygra? 15 walk Aburame Shino vs. Mist Shinobi (patrz w legendzie).
Nagroda: Yuhi Kurenai

Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin.
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk Rock Lee vs. Gaara of the Deert lub Kaguya Kimimaro,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Rock Lee,
- Wygra? 5 walk Tenten vs. Hyuuga Neji lub Temari,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Tenten,
- Wygra? 5 walk Hyuuga Neji vs. Hyuuga Hinata lub Uzumaki Naruto,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Hyuuga Neji.

Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "Team of Gai".
Cele Misji:
- Wygra? 15 walk Rock Lee vs. Shinobi Konohy, który nie jest cz?onkiem dru?yny dziewi?tej,
- Wygra? 15 walk Tenten vs. Shinobi Konohy, który nie jest cz?onkiem dru?yny dziewi?tej,
- Wygra? 15 walk Hyuuga Neji vs. Shinobi Konohy, który nie jest cz?onkiem dru?yny dziewi?tej.
Nagroda: Maito Gai

Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin.
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk Nara Shikamaru vs. Tayuya lub Temari,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Nara Shikamaru,
- Wygra? 5 walk Akimichi Chouji vs. Dosu Kinuta lub Jiroubou,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Akimichi Chouji,
- Wygra? 5 walk Yamanaka Ino vs. Haruno Sakura lub Kin Tsuchi,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Yamanaka Ino.

Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "Team of Asuma".
Cele Misji:
- Wygra? 15 walk Nara Shikamaru vs. Sound Shinobi (patrz w legendzie),
- Wygra? 15 walk Yamanaka Ino vs. Sound Shinobi (patrz w legendzie),
- Wygra? 15 walk Akimichi Chouji vs. Sound Shinobi (patrz w legendzie).
Nagroda: Sarutobi Asuma

Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin.
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk Gaara of the Desert vs. Rock Lee lub Uchiha Sasuke,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Gaara of the Desert,
- Wygra? 5 walk Temari vs. Nara Shikamaru lub Tenten,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Temari,
- Wygra? 5 walk Kankuro vs. Aburame Shino lub Sakon,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Kankuro.

Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "Team of Baki".
Cele Misji:
- Wygra? 15 walk Gaara of the Desert vs. Shinobi Konohy (patrz w legendzie),
- Wygra? 15 walk Temari vs. Shinobi Konohy (patrz w legendzie),
- Wygra? 15 walk Kankuro vs. Shinobi Konohy (patrz w legendzie).
Nagroda: Baki

Wymagania Misji: Ranga ANBU.
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk graj?c Maito Gai lub Sarutobi Asuma,
- Wygra? walk? Ktokolwiek vs. Hoshigaki Kisame.
Nagroda: Hoshigaki Kisame

Wymagania Misji: Ranga ANBU.
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk graj?c Hatake Kakashi lub Yuhi Kurenai,
- Wygra? walk? Ktokolwiek vs. Uchiha Itachi.
Nagroda: Uchiha Itachi
  Posted on August 22, 2008 15:21
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#5

Wymagania Misji: Ranga ANBU.
Cele Misji:
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Temari,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Nara Shikamaru,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Gaara of the Desert,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Yuhi Kurenai,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Hyuuga Neji,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Aburame Shino,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Rock Lee,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Momochi Zabuza,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Uchiha Sasuke,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Kankuro,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Akimichi Chouji,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Hatake Kakashi,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Kidoumaru,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Inuzuka Kiba,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Haku,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Sakon,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Tayuya,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Haruno Sakura,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Jiroubou,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Kaguya Kimimaro,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Maito Gai,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Hyuuga Hinata,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Sarutobi Asuma,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Yamanaka Ino,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Yakushi Kabuto,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Tenten,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Shizune,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Kin Tsuchi,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Dosu Kinuta,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Zaku Abumi.

Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "Chaos! Prelude to the Sannin".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Hatake Kakashi,
- Wygra? 7 walk Uzumaki Naruto lub Hatake Kakashi vs Uchiha Sasuke,
- Wygra? 7 walk Uzumaki Naruto lub Hatake Kakashi vs Shizune,
- Wygra? 7 walk Uzumaki Naruto lub Hatake Kakashi vs Haruno Sakura,
- Wygra? 7 walk Uzumaki Naruto lub Hatake Kakashi vs Yakushi Kabuto.
Nagroda: Jiraya

Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "Chaos! Prelude to the Sannin".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Shizune,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Sakura,
- Wygra? 7 walk Shizune lub Haruno Sakura vs Uzumaki Naruto,
- Wygra? 7 walk Shizune lub Haruno Sakura vs Hatake Kakashi,
- Wygra? 7 walk Shizune lub Haruno Sakura vs Uchiha Sasuke,
- Wygra? 7 walk Shizune lub Haruno Sakura vs Yakushi Kabuto.
Nagroda: Tsunade

Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "Chaos! Prelude to the Sannin".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Sasuke,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Kabuto,
- Wygra? 7 walk Yakushi Kabuto lub Uchiha Sasuke vs Uzumaki Naruto,
- Wygra? 7 walk Yakushi Kabuto lub Uchiha Sasuke vs Hatake Kakashi,
- Wygra? 7 walk Yakushi Kabuto lub Uchiha Sasuke vs Haruno Sakura,
- Wygra? 7 walk Yakushi Kabuto lub Uchiha Sasuke vs Shizune.
Nagroda: Orochimaru

Wymagania Misji: Ranga Sannin, uko?czone misje "Disiples of the Toad", "Disiples of the Slug", "Disiples of the Snake".
Cele Misji:
- Wygra? 8 walk pod rz?d graj?c Orochimaru,
- Wygra? 8 walk pod rz?d graj?c Jiraya,
- Wygra? 8 walk pod rz?d graj?c Tsunade.
Nagroda: Sandaime Hokage

Wymagania Misji: Ranga Ranga Sannin, uko?czona misja "The God of the Shinobi".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Sandaime Hokage,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Kaguya Kimimaro,
- Wygra? 5 walk Jiroubou vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Sakon vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Kidoumaru vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Tayuya vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden).
Nagroda: Shodaime Hokage

Wymagania Misji: Ranga Ranga Sannin, uko?czona misja "The God of the Shinobi".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Sandaime Hokage,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Yakushi Kabuto,
- Wygra? 5 walk Jiroubou vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Sakon vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Kidoumaru vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden),
- Wygra? 5 walk Tayuya vs Konoha Jouinin (Pre-Shippuuden).
Nagroda: Nidaime Hokage
Wymagania Misji: Ranga Genin.
Cele Misji:
- Wygra? 8 walk graj?c Uzumaki Naruto lub Kyuubi Naruto,
- Wygra? dwie walki pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto lub Kyuubi Naruto.
Nagroda: Naruto (S)

Wymagania Misji: Ranga Chuunin.
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk graj?c Rock Lee,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Rock Lee.
Nagroda: Lee (S)

Wymagania Misji: Ranga ANBU.
Cele Misji:
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Rock Lee,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Tenten,
- Wygra? 2 walki pod rz?d graj?c Hyuuga Neji,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Maito Gai,
Nagroda: Maito Gai (S)

Wymagania Misji: Ranga Jounin.
Cele Misji: Wygra? 12 walk dowolnym cz?onkiem Akatsuki.
Nagroda: Deidara (S)

Wymagania Misji: Ranga Genin, uko?czona misja "The Prodigal Son Returns".
Cele Misji:
- Wygra? 15 walk Haruno Sakura,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Haruno Sakura.
Nagroda: Sakura (S)

Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czona misja "A Genius of Hard Work".
Cele Misji:
- Wygra? 20 walk graj?c Tenten,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Tenten.
Nagroda: Tenten (S)

Wymagania Misji: Ranga Missing-Nin
Cele Misji: Wygra? 50 walk graj?c dowolnym shinobi piasku.
Nagroda: Chiyo (S).

Wymagania Misji: Ranga Jounin, ukonczona misja "A True Artist".
Cele Misji:
- Wygra? 20 walk graj?c dowolnym cz?onkiem Akatsuki,
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c Uchiha Itachi.
Nagroda: Itachi Body Double (S)

Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czona misja "The Green Beast", "A Girl Grown Up".
Cele Misji:
- Wygrac 20 walk graj?c Hyuuga Neji,
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Hyuuga Neji.
Nagroda: Neji (S)

Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "A Girl Grown Up".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Uzumaki Naruto (S),
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c Haruno Sakura (S),
- Wygra? 8 walk pod rz?d graj?c Kakashi.
Nagroda: Kakashi (S)

Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "The Real Itachi?".
Cele Misji:
- Wygra? 25 walk graj?c dowolnym cz?onkiem Akatsuki,
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c Hoshigaki Kisame.
Nagroda: Kisame Body Double (S)

Wymagania Misji: Ranga Sannin, uko?czone misje "Coming Out of Retirement", "The Real Itachi?".
Cele Misji:
- Wygra? 6 walk pod rz?d graj?c lalkarzem (Kankuro, Chiyo)
- Wygra? 10 walk graj?c Deidara (S),
- Wygrac 10 walk kimkolwiek vs Kage.
Nagroda: Sasori from the Red Sand (S)

Wymagania Misji: Ranga Anbu, uko?czona misja "Coming Out of Retirement".
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk Gaara Rehabilitated vs Missing-Nin,
- Wygra? 3 walki pod rz?d Gaara Rehabilitated vs Kaguya Kimimaro,
- Wygra? 2 walki pod rz?d Gaara Rehabilitated vs Deidara (S).
Nagroda: Kazekage Gaara (S)

Wymagania Misji: Ranga Anbu, uko?czone misje "The Prodigal Son Returns", "A Girl Grown Up", "From Teacher to Partner".
Cele Misji:
- Wygra? 3 walki Shinobi z Team Kakashi Shippuuden (Chiyo, Kakashi, Naruto, Sakura) vs Itachi Body Double (S),
- Wygra? 3 walki Shinobi z Team Gai Shippuuden (Gai, Lee, Tenten, Neji) vs Kisame Body Double (S),
- Wygra? 2 walki pod rz?d Hatake Kakashi (S) lub Uzumaki Naruto (S) vs Didara (S),
- Wygra? 2 walki pod rz?d Chiyo (S) lub Haruno Sakura (S) vs Sasori of the Red Sand (S).
Nagroda: Sai (S)

Wymagania Misji: Ranga Anbu, uko?czone misje "The Green Beast", "From Teacher to Partner".
Cele Misji:
- Wygra? 6 walk Sasori of the Red Sand (S) lub Deidara (S) vs Shinobi z Team 7 Shippuuden (Naruto, Sakura, Sai, Kakashi, Yamato),
- Wygra? 5 walk pod rz?d graj?c shinobi z Team 7 Shippuuden (Naruto, Sakura, Sai, Kakashi),
Nagroda: Yamato (S)

Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czone misje "The Real Itachi?", "A New Team Leader".
Cele Misji:
- Wygra? 4 walki Orochimaru vs Kyuubi Naruto lub Uzumaki Naruto (S),
- Wygra? 5 walk shinobi z Team 7 Shippuuden (Naruto, Sakura, Sai, Kakashi) vs Yamato (S),
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Orochimaru lub Yakushi Kabuto.
Nagroda: Orochimaru (S)

Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czone misje "Coming Out of Retirement", "A New Team Leader".
Cele Misji:
- Wygra? 3 walki Yamato (S) vs Kyuubi Naruto,
- Wygra? 5 walk Kyuubi Naruto vs Orochimaru lub Orochimaru (S),
- Wygra? 4 walki pod rz?d grajac Kyuubi Naruto lub Uzumaki Naruto (S).
Nagroda: Four Tail Kyuubi Naruto (S)

Wymagania Misji: Ranga Chuunin, uko?czone misje "The Prodigal Son Returns", "A Genius of Hard Work".
Cele Misji:
- Wygra? 10 walk graj?c Nara Shikamaru,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Shikamaru.
Nagroda: Nara Shikamaru (S)

Wymagania Misji: Ranga ANBU, uko?czone misje "A New Team Leader", "Where the Shadows Lie ".
Cele Misji:
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Nara Shikamaru lub Nara Shikamaru (S),
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Yamanaka Ino,
- Wygra? 4 walki pod rz?d graj?c Akimichi Chouji,
- Wygra? 10 walk Sarutobi Asuma vs Missing-Nin.
Nagroda: Sarutobi Asuma (S)
  Posted on August 22, 2008 15:21
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#6

Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czone misje "A Girl Grown Up", "Where the Shadows Lie".
Cele Misji:
- Wygra? 5 walk pod rz?d Akatsuki vs Jinchuuriki,
- Wgra? 40 walk graj?c dowolnym cz?onkiem Akatsuki.
Nagroda: Hidan (S)

Wymagania Misji: Ranga Jounin, uko?czona misja "Another Sacrifice".
Cele Misji:
- Wygra? 12 walk Hidan (S) vs Nara Shikamaru (S) lub Sarutobi Asuma (S),
- Wygra? 4 walki pod rz?d Nara Shikamaru (S) vs Hidan (S).
Nagroda: Kakuzu (S)
  Posted on August 22, 2008 15:22
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#7
POST ZAREZERWOWANY NA KOLEJNE MISJE
  Posted on August 22, 2008 16:38
D69Tournaments
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 141
Joined on:
July 18, 2008
#8
Chcielismy tylko pomoc z informacja ze na naszej stronie sa postacie o.o Zebys tych kilkudziesieciu postaci nie musial tlumaczyc tylko podac link badz z nami sie dogadac i po prostu skopiowac je od nas ... ale chyba zle mnie zrozumiales albo wolisz zrobic to samemu ;/
http://www.division69.net <- Super stronka o Mandze i Anime - Mila atmosfera.
http://www.division69.jun.pl <- Super forum o n-a, mandze i anime

Division69 Team :
Dark (Kapitan)
Matiz (Kapitan)
Sasuke-kun55555 (Trzeci Oficer)
Grafik92 (Oficer)
Vivi (Oficer)
PopsujSensej (Oficer)
Account used by Matiz & Dark

Bleach
Naruto
Dragon Ball
Anime
Manga
  Posted on August 22, 2008 16:44
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#9
Jak na razie Vivi i D69 zaproponowali pomoc. Ja osobiscie nie widze problemu. Do zrobienia jest m.in. Omowienie generatora chakry i tlumaczenie skilli. Jesli chcecie pomoc to mozecie sie dogadac i opracowac te rzeczy. zaznaczam, ze kazda z tych rzeczy musi sie zmiescic w jednym poscie (na skille maksymalnie dwa).
  Posted on August 27, 2008 22:02
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#10
@ Bump (nowa ankieta)

Dla tych co jeszcze nie wiedza - Laupman sprawil nam bardzo udany (tym razem) balans.

27/08/2008
Nerfs: Sasori from the Red Sand
Boosts: Lee (S), Neji (S), Kakashi (S) oraz Zabuza
Rework/Boosts: Kisame Body Double (S)

Laupman wrote:
8/27/08
Sasori (S)
Tail Strike, Iron Sand, and Fire-Water has a 2 turn cooldown.

Itachi
Amaterasu does 15 affliction damage a turn.

Lee (S)
Konoha Dai Senpuu does 30 damage and 45 damage if used on the same target the following turn.

Neji (S)
Chakra Disruption will counter any enemy chakra skill targeting him for 2 turns.

Kakashi (S)
Jutsu Imitation will copy any non-unique enemy skill that does not require another skill to be used.

Zabuza
Hidden Mist Technique lasts 3 turns.
Silent Homicide Technique does 45 piercing, invulnerability ignoring damage during Hidden Mist.

Kisame Body Double
Rework of all skills, please check character page.


Kisame

@ Explosive Water Shock Wave
Kisame BD wypelnia pole bitwy woda. Jezeli w ciagu 4 tur ktoras z postaci przeciwnika uzyje skilla to jego cooldown zwiekszy sie o jeden oraz wszystkie Twoje postacie wliczajac KBD straca o jedna chakre mniej jesli przeciwnik uzyje skilla spalajacego (usuwajacego) chakre.
Koszt Chakry: 1x Blood, 1x Nin
Cooldown: 4
Klasy: Ranged, Affliction, Nin, Static

@ Water Prison Technique
KBD lapie jednego wroga w bablu wody izolujac go od walki. Przez jedna ture ta postac jest zestunowana, dostaje 10 affliction dmg i zaden skill nie moze zostac na niej uzyty.
Koszt: 1x Nin
Cooldown: 1
Klasy: Melee, Chakra, Nin, Static

@ Five Man-Eating Sharks
KBD przywoluje piec rekinow, ktore zadaja jednej postaci 18 dmg przez 2 tury.
Koszt: 1x Nin
Cooldown: 1
Klasy: Ranged, Physical, Nin, Interrupt

@ Kisame Body Double (S) Water Clone
Kisame jest nietykalny przez 1 ture.
Koszt: 1x Random
Cooldown: 4
Klasy: Nin, Static
  Posted on August 28, 2008 07:06
mefiu966
Rank: member

Forum Rank:
Special Jounin

Posts: 921
Joined on:
January 2, 2008
#11
Co do ankiety chodzi o teamy do laddera jednak nie chodzi mi o podanie teamow typu Gaara Sakura Ino tylko o podanie wielu takich teamow:tounge

Up signature by Nakuls || Down signature by Me

Tournaments won: 15
Last won: Assassins - Hebi Reborn! Official Tournament
  Posted on August 29, 2008 09:01
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#12
@ mefiu966
Nie mozecie spodziewac sie, ze podam cala mase gotowych teamow, bo tak nie bedzie.
Nie ma sensu podawania calej listy skoro co chwile mamy balance i po pierwszym, lepszym zbalansowaniu postaci jakas polowa stracilaby swoje "wlasciwosci". Dlatego planuje napisac poradnik do druzyn, ale nie bedzie to ewidetny opis tylko wskazowka dla graczy, ktorzy nie potrafia sami sobie poradzic z ukladaniem teamow.


Laupman wrote:


Itachi
Amaterasu does 15 affliction damage a turn.
EDIT: Amaterasu does 13 affliction damage a turn


Kisame Body Double
Rework of all skills, please check character page.
EDIT: Further refinements to his skils.
(Water Prison Technique oraz Five Man-Eating Sharks nie posiadaja juz cooldown'u)
  Posted on September 2, 2008 18:29
nina938
Rank: member

Forum Rank:
Academy Student

Posts: 27
Joined on:
April 21, 2008
#13
O tym nie wspomniales a jestem bardzo ciekawa, jak otworzyc chat w trakcie gry?? Bede wdzieczna za odpowiedz.:smile
  Posted on September 2, 2008 18:38
NO-LIFE-KING
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 91
Joined on:
January 3, 2007
#14
Opcja czatu w grze jest obecnie wylaczona. Jedynym sposobem jest wejscie poprzez strone glowna orac irc.
  Posted on September 15, 2008 13:52
jestembobremelo
Rank: member

Forum Rank:
Genin

Posts: 118
Joined on:
February 2, 2008
#15
o co chodzi z tym newsie o chakrze ??

==========================================
Coolidger, littel_cutie, QuatroCerberus, Tragicksz.
Admins online: 0 - Global moderators online: 0 - Moderators online: 0 - Members online: 4